ทำเนียบผู้บริหาร

พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อีเมล์ : pimravee.w@culture.mail.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓ ต่อ ๑๒๑๒
นายประดิษฐ์ โปซิว รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
อีเมล์ : pradit.p@culture.mail.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓ ต่อ ๑๒๑๑
นายสมเกียรติ พันธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เบอร์โทรศัพท์ :๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓ ต่อ ๑๒๐๕